Pojištění

O Vaše zásilky vždy maximálně pečujeme a staráme se, aby dorazily na místo určení v bezvadném stavu. Jelikož je ale svět plný neočekávaných událostí, doporučujeme dle povahy zásilky řádně zvážit možnost jejího pojištění.

Pojištění je součástí našeho portfolia služeb a postaráme se o nalezení nejlepšího řešení.

Přeprava zboží se řídí mezinárodními úmluvami, které Česká Republika ratifikovala. Pouze ty body, které tyty úmluvy neřeší, se řídí národním právem, primárně Novým občanským zákoníkem.

Silniční přeprava – Úmluva CMR – 8,33 SDR/kg

Námořní přeprava – Haagská pravidla – 2 SDR/kg

Letecká přeprava – Montrealská úmluva – 22 SDR/kg

Železniční přeprava – Úmluva COTIF – 17 SDR/kg

SDR = Special Drawing Rights = zvláštní práva čerpání (kód měny XDR) jsou jednotnou měnou a účetní jednotkou používanou v rámci Mezinárodního měnového fondu. Aktuální kurz k dohledání na internetu, třeba ČNB zde.

Tuto zodpovědnost máme pojištěnou u pojišťovny UNIQA

Chcete-li mít v případě škodní události pokrytou plnou hodnotu zboží, můžeme pro Vás zajistit zbožové neboli přepravní pojištění (až do výše 110% hodnoty zboží). Pojišťujeme u pojišťovny Generali – viz dále pojistný certifikát a přiložené všeobecné podmínky.

Běžně pojišťujeme proti všem nebezpečím s výjimkou několika případů, které jsou uvedeny ve výlukách viz článek 6 všeobecných podmínek ZPP PZ 2014/01, viz níže

Článek 6 – Výluky z pojištění

1. Výluky uvedené v tomto článku se vztahují na jakoukoliv přepravu pojištěnou dle těchto zvláštních pojistných podmínek.

2. Vyloučeny z pojištění jsou škody vzniklé v důsledku:

a) války vyhlášené nebo nevyhlášené, občanské války, válce podobných událostí a nebezpečí, která vznikají nezávisle na válečném stavu použitím nebo existencí válečných zbraní včetně biologických, chemických a biochemických prostředků (válečná rizika);

b) stávky, vyloučení, blokády, vzpoury, plenění, politického násilí, občanského nepokoje nebo jiné aktivity motivované politicky, sociálně, nábožensky nebo rasově a sabotáž, jakož i terorismu (politická rizika);

c) jaderné reakce, jaderného záření, radioaktivní kontaminace, azbestu nebo formaldehydu;

d) vad a nedostatků, které měla pojištěná věc již v době před sjednáním pojištění a které byly nebo mohly být známy pojistníkovi bez ohledu na to, zda byly známy pojistiteli;

e) zabavení, odnětí nebo jiného zásahu orgánů uznané nebo neuznané státní moci nebo z úředního rozhodnutí; soudním nařízením nebo jeho výkonem;

f) elektronickou poruchou nebo zneužitím jakéhokoliv naváděcího nebo řídícího systému a poruchou způsobenou softwarovou škodou a/nebo počítačovým virem a/nebo zneužitím jakéhokoliv komunikačního systému;

g) takových nebezpečí, proti kterým je zboží pojištěno jiným druhem pojištění (např. pojištění majetku vztahujícímu se k určitému místu); pojistník je povinen poskytnout pojistiteli všechny informace a doklady o jiném pojištění, které se vztahuje na pojištěné – zásilky.

3. Vyloučeny z pojištění jsou následující škody zapříčiněné:

a) vnitřní zkázou nebo přirozenou povahou a/nebo vadnou jakostí zásilky; poškrábáním a odřením, nabarvením nebo postříkáním, jakož i vnitřní škody, jako např. nefunkčnost, krátké spojení, přepětí, indukce, implose, lomy trubek nebo vláken, vlasové trhliny, ledaže vzniknou následkem vyjmenovaných nebezpečí podle čl. 5 odst. 1;

b) množstevními, objemovými nebo váhovými diferencemi nebo úbytky v obchodě anebo při přepravě obvyklými, jakož i záměnou nebo pohřešováním nebo ztrátou doloženou pouhým rozdílem nebo zjištěnou při inventuře

c) vlhkostí vzduchu a/nebo teplotními výkyvy;

d) konstrukčními, výrobními nebo materiálovými vadami;

e) chybějícím nebo nedostatečným nebo nevhodným obalem pro přepravovaný druh zásilky a způsob a trasu přepravy – i při uložení v kontejneru – jakož i nesprávným nebo neodborným nebo nevhodným nakládáním s pojištěným zbožím pojistníkem samotným;

f) škodami na obalu, pokud tento není zvlášť pojištěn;

g) hlodavci, hmyzem a jinými živočichy nebo mikroorganismy;

h) porušením celních nebo jiných úředních předpisů, dále zasilatelských a deklaračních předpisů nebo předpisů dopravce;

i) obchodními ztrátami;

j) nepřímými škodami všeho druhu a zpožděním;

4. Jestliže škoda mohla podle okolností případu vzniknout z jedné nebo několika příčin uvedených v odst. 2 a 3, má se až do prokázání opaku pojistníkem za to, že škoda takto vznikla.

5. Z pojištění jsou vyloučeny přepravy těchto vyjmenovaných předmětů:

a) peněz všeho druhu, cenných papírů, cenin, kolků, cenných známek, peněžních nebo odběrních poukázek, bankovních a telefonních karet a GSM kuponů;

pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

b) plánů, dokladů, prototypů;

c) drahých kovů a kamenů, šperků, klenotů, kožešin, věcí s převažující uměleckou, sběratelskou nebo historickou hodnotou včetně orientálních koberců;

d) lehce zápalného a výbušného zboží, leptavých chemikálií, radioaktivních a štěpivých látek, jakož i jejich odpadů, drog a jedů a jiného nebezpečného zboží dle příslušných předpisů;

e) stěhovaného nábytku a osobních svršků včetně jejich příslušenství;

f) prováděné po vlastní ose;

g) živých zvířat a květin;

h) rybí moučky a nepražené kávy.